Thứ Hai, 08/02/2016

Buổi sáng

Nghỉ tết Bính Thân (Từ ngày 06/02/2015 đến hết ngày 14/02/2015)

Thứ Ba, 09/02/2016

Buổi sáng

Nghỉ tết Bính Thân (Từ ngày 06/02/2015 đến hết ngày 14/02/2015)

Thứ Tư, 10/02/2016

Buổi sáng

Nghỉ tết Bính Thân (Từ ngày 06/02/2015 đến hết ngày 14/02/2015)

Thứ Năm, 11/02/2016

Buổi sáng

Nghỉ tết Bính Thân (Từ ngày 06/02/2015 đến hết ngày 14/02/2015)

Thứ Sáu, 12/02/2016

Buổi sáng

Nghỉ tết Bính Thân (Từ ngày 06/02/2015 đến hết ngày 14/02/2015)

Thứ Bảy, 13/02/2016

Buổi sáng

Nghỉ tết Bính Thân (Từ ngày 06/02/2015 đến hết ngày 14/02/2015)

Chủ Nhật, 14/02/2016

Buổi sáng

Nghỉ tết Bính Thân (Từ ngày 06/02/2015 đến hết ngày 14/02/2015)

Buổi chiều

Lưu ý: Học sinh đi học lại vào ngày 15/02/2016.