Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 08 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » NCKH và cuộc thi KHKT » Cuộc thi bài giảng THLM và Vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống trong dạy và học

Cuộc thi bài giảng THLM và Vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống trong dạy và học