Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 05 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Tổ Thể dục-ANQP

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đề và đáp án thi học kỳ 2 môn GDQP k12

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH          Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày ............................... Họ và tên:.................................................................................... Lớp:.12........  Trường: THPT PHÚ BÀI   A – TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. 7...

đề và đáp án

            ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH            Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày ............................... Họ và tên:.................................................................................... Lớp:.11........  Trường: THPT PHÚ BÀI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D D B A D C A A B C B D C D A B C D A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C B B D D A A B C A C B B A C B C B D   Điểm...

kiem tra 1 tiết lop 11

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH  K11         Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày ............................... Họ và tên:.................................................................................... Lớp:.....................  Trường: THPT PHÚ BÀI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                                                                                 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40                                                                                   Điểm ( số) Điểm ( chữ)       Câu 1. Các quốc...

đề kiểm tra 1 tiêt khối 11 HK I năm học 2014-2015

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH           Ngày ............................... Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên:.................................................................................... Lớp: 11.........  Trường: THPT PHÚ BÀI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D D D D C A D A C D A C A B B C C B C C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C B C D C D A D B B B D C C D B B B B D   Điểm ( số) Điểm ( chữ)       Câu 1. Các...

đề kiểm tra 1 tiêt khối 12 năm học 2014-2015

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH           Ngày ............................... Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên:.................................................................................... Lớp:.12..........  Trường: THPT PHÚ BÀI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C C A A B D C D D A D A B B B A C A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D D D A B B B C D D D D B B A D C C C B   Điểm ( số) Điểm ( chữ)       Câu 1. Trong quân...

Kiểm tra 1 tiết lớp 12

TRƯỜNG THPT PHÚ BÀI      CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT                                                                 MÔN : GDQP_AN – Lớp 12   Bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân. Câu 1: Trình bày nội dung xây...

Câu hỏi kiểm tra 1 tiết lớp 11

TRƯỜNG THPT PHÚ BÀI      CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT                                                                 MÔN : GDQP_AN – Lớp 11   Bài 2: Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh. Câu 1: Nghĩa vụ quân sự là gì? Độ tuổi...